Statistieken

Nieuwe BAG statistieken

 • pand status
 • verblijfsobject status

Interface

 • De segmenten worden voortaan duidelijker aangegeven

Functioneel

Zoekveld verbeterd:

 • Stuk sneller (vrijwel instant)
 • Selecteren van tekst is intuïtiever
 • Wordt voortaan mee gereset (bij gebruik resetknop)

Weergave

 • De onderdelen statistieken en geselecteerde items krijgen voortaan iets meer ruimte (ten kosten van de kaart).

Kaartoverleggers

 • Algemeen
  • Het BRES voorvoegsel (als de kaart door BRES gehost wordt) wordt voortaan weggelaten.
 • Nieuw
  • Amsterdam woningbouwplannen 1-7-2022 (gehost door BRES)
  • MRA woningbouwplannen is geactualiseerd en de vertalingen zijn verbeterd

Weergave verbetering

De module-indeling is verbeterd.

 • MODULEN kunnen voortaan worden onderverdeeld in segmenten.
  • De tabelweergave en de generieke excel export hebben een extra rij bovenin met de segmenten
 • Er is betere ondersteuning voor kolommen (naast elkaar)

Heb je zelf ideeën over wat goed bij elkaar past of waar iets moet staan? Laat het dan vooral weten, de indelingen zijn flexibel!

Screenshot van een segment (voorbeeld corporatie):

Screenshot weergave naast elkaar (voorbeeld gemeente):

Kaarten

 • per 8 september 2022 geeft deKadaster luchtfoto HR actueel beelden uit 2022 weer (dit was 2021).

Nieuwe kaartoverleggers (nationaal)

 • CBS gebiedsindelingen wijk 2022
 • CBS gebiedsindelingen buurt 2022
 • WarmteAtlas gasleidingen Stedin
 • WarmteAtlas gasleidingen Enexis
 • WarmteAtlas RVO gasverbruik per bedrijfs oppervlakte (PC4)
 • WarmteAtlas RVO gasverbruik per m2 woning (PC6)
 • WarmteAtlas RVO CO2 emissie bedrijven
 • WarmteAtlas RVO CO2 emissie bewoners
 • Esri gebouwen en adressen (BAG)
  • met kleuring op o.a. pand status & gebruiksfunctie. Screenshot:

Nieuwe kaartoverleggers (lokaal)

 • Haarlemmermeer geoserver toegevoegd (o.a. Ymere)
  • Haarlemmermeer gebiedsmanagement
  • Haarlemmermeer punt van gesprek
  • Haarlemmermeer riolering
  • Haarlemmermeer warmtetransitie
  • Haarlemmermeer wijkinformatiepunten
 • Purmerend nieuwbouwprojecten is vervangen door meer specifieke overleggers:
  • Purmerend projecten kabels en leidingen
  • Purmerend projecten niet-woningen
  • Purmerend projecten openbare ruimten
  • Purmerend projecten woningen
 • Provincie Zuid-Holland
  • Zuid-Holland atlas leefstijlen
  • Zuid-Holland functiemenging en FSI
  • Zuid-Holland klimaat kwetsbare panden bodemdaling
  • Zuid-Holland klimaat kwetsbare panden dijkdoorbraak
  • Zuid-Holland klimaat kwetsbare panden neerslag
  • Zuid-Holland klimaat wateroverlast
  • Zuid-Holland voorzieningen algemeen
  • Zuid-Holland voorzieningen horeca en cultuur
  • Zuid-Holland voorzieningen onderwijs en kinderopvang
  • Zuid-Holland voorzieningen winkels
  • Zuid-Holland voorzieningen zorg
  • Zuid-Holland woonmilieus Rosetta 2020

BRES eigen geoserver

Van een aantal veelgevraagde (open) kaart data bleek meermaals geen geowebservices beschikbaar te zijn. BRES heeft daarom zelf een geoserver ingericht waarop kaartservices kunnen worden gehost.

Er zijn direct een aantal kaartoverleggers beschikbaar:

 • BRES landelijk register kinderopvang (LRK)
 • BRES lokale bekendmakingen (overheid.nl)

En voor de regio Amsterdam:

 • BRES Amsterdam functiekaart
 • BRES Amsterdam vleermuizen
 • BRES Vattenfall warmteleidingen Amsterdam → alleen voor BRES gebruikers
 • BRES Vattenfall warmteleidingen Almere → alleen voor BRES gebruikers

N.B. Het voorvoegsel 'BRES…' geeft aan dat de kaart door BRES gehost wordt.

Als een geowebservice van BRES gebaseerd is op open data wordt deze ook openbaar (naar buiten toe) gepubliceerd. Openbare kaarten van BRES kunnen worden bekeken op: https://bres.geoatlas.nl/

Voor integratie in andere GIS pakketten (QGIS) kan BRES documentatie verstrekken.

Android en iOS/iPadOS

 • Bugfix dat vensters niet goed gesloten kunnen worden
 • Bugfix dat het hele venster geselecteerd wordt en blijft
 • Diverse layout en schaling verbeteringen

Interface

 • De collecties zijn voortaan alleen nog maar onder de 'STATISTIEKEN' te configureren. De optie in de verticale menubalk (link) te configureren is komen te vervallen.

Nieuwe kaarten

 • Nederland 1815
 • Nederland 1850
 • Nederland 1900
 • Nederland 1915
 • Nederland 1930
 • Nederland 1950
 • Nederland 1975
 • Nederland 1990
 • Nederland 2000

Nieuwe kaartoverleggers

 • RCE Nederland 1575
 • RCE Nederland 1650

Vervallen kaartoverleggers

 • Alle CBS postcode6 (pc6) kaartoverleggers zijn uitgefaseerd

Screenshot historische (kaart)overleggers Nederland:

Nieuwe kaartoverleggers

Nieuwe kaartoverleggers

 • RCE gemalen → met foto's!
 • RCE kastelen → met foto's!
 • RCE molens → met foto's!
 • RCE religieus erfgoed → met foto's!
 • RCE monumentale bomen → met foto's!
 • MRA zon en windenergie → aanwezigheid van zonnepanelen en windmolens
 • KEA droogte paalrot 2050 laag
 • KEA droogte paalrot 2050 hoog
 • RIVM actueel luchtkwaliteitsindex (LKI)
 • RIVM actueel fijn stof (PM10)
 • RIVM actueel stikstofdioxide (NO2)
 • RIVM actueel ozon (O3)

Vervangen kaartoverleggers

 • RIVM elementair koolstof (EC) 2017 2020
 • RIVM emissie fijn stof (PM10) 2017 2020
 • RIVM emissie fijn stof (PM2,5) 2017 2020
 • RIVM emissie stikstofdioxide (NO2) 2017 2020
 • RIVM geluidkaart alle bronnen 2019 2021
 • WoonZorgwijzer2 3

Gefixte kaartoverleggers

 • KEA water per buurt
 • KEA groen per buurt
 • KEA verharding per buurt
 • RIVM energielabels 1-1-2020
 • RIVM ecologische hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000

Statistieken

 • Onder BEHEER wordt voortaan standaard weergeven
  • bekendmaking laatste wijziging
  • bekendmaking type

Filter

 • Er is een filter gemaakt om alle bekendmakingen die aan de portefeuille zijn gekoppeld te filteren
  • lokale bekendmakingen met opties:
   • binnen portefeuille
   • buiten portefeuille

Screenshot BRES demo:

Koppelingen

 • Lokale bekendmakingen (overheid.nl) uitgebreid naar omgeving:
  • Activeer ze door in de statistieken te klikken op het blauwe roeptoetertje (lokale bekendmakingen).
  • Bekendmakingen in een straal van 500m van de portefeuille worden ingelezen.
  • De bekendmakingen in de omgeving zijn niet gekoppeld aan de portefeuille dus bij een filter/perspectief op de portefeuille vallen ze automatisch weg.

En verder

 • Kwantitatieve statistieken hebben een betere styling; ,m2 etc.
 • Berekende waarden van BRES (zoals plaatsbepaling, label etc.) zitten voortaan in de module BRES ipv. ALGEMEEN
 • Fix werking Logout button. Deze gaf Bad gateway.
 • Kaartoverlegger toegevoegd Amsterdam luchtfoto 2021

Interface

 • Lijntjes in het overzicht (kaart & diagram) zijn voortaan 'dunner' gestyled. Geldt ook voor geometrie grenzen zoals een buurt.
  • Bij een gekleurde ondergrond (zoals een luchtfoto) worden de lijntjes automatisch wit

Nieuwe kaartoverleggers

 • Kadaster PBL grondeigendom 2020 → in opvolging van de aanwezige 2016
  • Tip! Te combineren met kaartoverlegger Kadaster BRK waardoor je goed de perceelgrenzen ziet!

Koppeling Publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB)

 • Op basis van de gekoppelde publiekrechtelijke beperkingen is een statistiek toegevoegd aan alle complexen/gebouwen onder het kopje BOUWKUNDIG:
  • monument aanwezig (BRK-PB) met opties:
   • geen monument
   • gemeentelijk en rijksmonument
   • gemeentelijk monument
   • rijksmonument

Koppeling Beschermde stads- en dorpsgezichten

 • Beschermde stads- en dorpsgezichten van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) worden voortaan automatisch gekoppeld aan de portefeuilles op basis van geometrische overlap.
 • Voor de gemeentelijke stads- en dorpsgezichten binnen Amsterdam wordt ook nog gekeken naar de Beschermde stads- en dorpsgezichten API van de gemeente Amsterdam.
 • Op basis van de gekoppelde stads- en dorpsgezichten is een statistiek toegevoegd onder het kopje BOUWKUNDIG:
  • stads- of dorpsgezicht met opties:
   • gemeentelijk beschermd
   • niet beschermd
   • rijks beschermd

Kaartoverleggers

Leefbaarometer 2020

 • Leefbaarometer 100m grid 2020 totaal
 • Leefbaarometer 100m grid ontwikkeling 2018-2020 totaal
 • Leefbaarometer buurt 2020 fysiek
 • Leefbaarometer buurt 2020 sociaal
 • Leefbaarometer buurt 2020 totaal
 • Leefbaarometer buurt 2020 veiligheid
 • Leefbaarometer buurt 2020 voorzieningen
 • Leefbaarometer buurt 2020 woningen
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2020 fysiek
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2020 sociaal
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2020 totaal
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2020 veiligheid
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2020 voorzieningen
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2020 woningen

Overige

 • Administratieve en sociale overheidsdiensten

Screenshot Leefbaarometer 2020:

Kaartoverleggers

 • Nieuwe kaartoverleggers van geosever Gemeente Amstelveen:
  • Amstelveen afvalbakken
  • Amstelveen BRK Aalsmeer
  • Amstelveen BRK Amstelveen
  • Amstelveen BRK Eigen Haard
  • Amstelveen dorpsgezichten
  • Amstelveen gebouwbeheer
  • Amstelveen kamerverhuur
  • Amstelveen leegstand
  • Amstelveen monumenten
  • Amstelveen projecten
  • Amstelveen riool huisaansluitingen leidingen
  • Amstelveen speelplaatsen
  • Amstelveen verbruik electra
  • Amstelveen verbruik gas
  • Amstelveen waardevolle bomen
  • Amstelveen Whatsappgroep
  • Amstelveen wijkparticipatie platform
 • Uitgefaseerde kaartoverleggers (door bronhouders)
  • lokale bekendmakingen (KOOP)
  • Amsterdam lokale bekendmakingen

Interface

 • Menustructuur (widgets) verbeterd
  • Nieuwe icoontjes voor handleiding en bronnen (was informatie)
  • Vervallen icoontje kpi's & dimensies, deze zijn reeds te vinden in de statistieken

Kaartoverleggers

 • Nieuwe WoonZorgwijzer 3.0 overleggers voor Noord-Holland:
  • WoonZorgwijzer 3.0 dementie 2020
  • WoonZorgwijzer 3.0 licht verstandelijk beperkt/laaggeletterden 2020
  • WoonZorgwijzer 3.0 somatische problematiek 2020
  • WoonZorgwijzer 3.0 zintuigelijke aandoeningen 2020
  • WoonZorgwijzer 3.0 angst- en stemmingsproblematiek 2020
  • WoonZorgwijzer 3.0 psychiatrische aandoeningen 2020
  • WoonZorgwijzer 3.0 niet aangeboren hersenletsel 2020
 • Geoserver van Zaanstad omgezet van geo.zaanstad.nl naar maps.zaanstad.nl met nieuwe kaartoverleggers:
  • Zaanstad woningbouwlocaties
  • Zaanstad wijkwethouders & managers

Screenshot nieuw menu:

Interface

 • Infobuttons (i-tjes) zijn voortaan ook aanklikbaar.

Functionaliteit

 • Via het menu\instellingen\taal kan voortaan ook naar het engels of de systeemnaam worden gewisseld (mits het bronsysteem dit ondersteund). Ook een Excel export zal dde ingestelde taal (engelse of systeem) exporteren.

Basisbestand gebieden Amsterdam (BBGA)

 • Omgezet naar nieuwe API (v1).
 • Nieuwe berekende waarden per buurt en wijk afgezet tegen het Amsterdams gemiddelde:

CIJFERS BEVOKING HUISHOUDENS

 • % hh. eenoudergezin 2021
 • % hh. eenpersoons 2021
 • % hh. met kinderen 2021
 • % hh. overig 2021
 • % hh. stel met kinderen 2021
 • % hh. stel zonder kinderen 2021
 • totaal huishoudens (hh.) 2021

CIJFERS BEVOKING LEEFTIJD

 • % leeftijd 0-17 jaar 2021
 • % leeftijd 18-26 jaar 2021
 • % leeftijd 27-65 jaar 2021
 • % leeftijd 65+ 2021
 • % leeftijd 75+ 2021

CIJFERS BEVOKING MIGRATIEACHTERGROND

 • % antilliaans 2021
 • % geen migratieachtergrond 2021
 • % marokkaans 2021
 • % overig niet-westers 2021
 • % surinaams 2021
 • % turks 2021
 • % westers 2021
 • (% niet-westers totaal 2021)

CIJFERS BEVOKING MUTATIEGRAAD

 • mutatiegraad binnenlands 2021
 • mutatiegraad totaal 2021

CIJFERS BEVOKING WOONDUUR

 • woonduur gemiddeld 2021

CIJFERS INKOMEN EN WERK

 • % uitkering bijstand WWB (15-65) 2021
 • % uitkering WW 2021
 • % werkloosheid totaal 2021

CIJFERS VERKEER PARKEREN

 • parkeerplaatsen betaald 2021
 • parkeerplaatsen gratis 2021

CIJFERS VESTIGINGEN

 • % cultuur, sport en recreatie 2021
 • % detailhandel 2021
 • % horeca 2021
 • % startende ondernemers 2021
 • % zorg gezondheid en welzijn 2021
 • % ZZP-ers 2021
 • cultuur, sport en recreatie 2021
 • detailhandel 2021
 • horeca 2021
 • kantoren totaal 2021
 • startende ondernemers 2021
 • vestigingen totaal 2021
 • zorg gezondheid en welzijn 2021
 • zorg waarvan gezondheid 2021
 • zorg waarvan welzijn 2021
 • ZZP-ers 2021

CIJFERS WONINGEN

 • % krappe woningen 2021
 • % krappe woningen kinderen 2021
 • % woning grootte categorieën 2021

CIJFERS WONINGMARKT

 • % corporatiewoningen 2021
 • % huurwoningen particulier 2021
 • % koopwoningen 2021
 • woningbezetting gemiddeld 2021
 • WOZ-waarde 2021 per m²
 • corporatiewoningen 2021
 • huurwoningen particulier 2021
 • koopwoningen 2021
 • woningvoorraad 2021
 • WOZ-waarde 2021 gemiddeld

Export

 • Voortaan bevat de Excel export een tabblad met de daarin de export instellingen waaronder:
  • datum van export
  • toegepaste filters
  • geëxporteerde modulen

Screenshot definitie bij BBGA buurt cijfers (mouse over):


Screenshot infobutton/link bij BBGA buurt cijfers (mouse over + klik):


Screenshot wisselen naar engels of de systeemnamen (o.a. ondersteund door BBGA gebiedscijfers):

Performance

 • Door verbeterde compressie techniek (server kant) start BRES voortaan veel sneller op.

Nieuwe kaartoverleggers

 • CBS buurt 2021
 • CBS wijk 2021

Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2021 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. Deze eerste versie bevat nog minder kerncijfers dan 2020 en 2019. In het najaar 2022 volgt een update.